COMENIUS REGIO

 

12-17.05.2013 r. - Z  kolejną wizyta w Wiesmoor

W dniach od 12-17 maja 2013 r. miała miejsce kolejna wizyta polskiej delegacji do partnerskiego miasta w Niemczech - Wiesmoor w związku z dobiegającym końca projektem Comenius Regio - "Młodzi Ratownicy Bez Granic", który rozpoczął się we wrześniu 2011 r. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Maria Kukulska oraz nauczyciel języka niemieckiego pani Emilia Szymaniak-Majda. Praca nad projektem wymagała dużego zaangażowania  członków wyjazdu. Produktem końcowym projektu, który zakończy się w lipcu 2013 r. będą wydane w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim broszurki informujące o właściwym zachowaniu się podczas sytuacji zagrażających życiu.

Kolejna wizyta w ramach projektu unijnego "Młodzi ratownicy bez granic"

W dniach od 4-7 lutego 2013 r. po raz kolejny gościła w naszym mieście delegacja przedstawicieli oświaty, straży pożarnej oraz władz zaprzyjaźnionego niemieckiego Wiesmoor. Wspólnie ze swoimi polskimi odpowiednikami pracowaliśmy nad projektem unijnym, którego nadrzędnym celem jest przekazanie uczniom szkoły podstawowej zasad ratownictwa p/pożarowego oraz zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu. Po stronie polskiej uczestnikami projektu są: Gmina Miejska Turek, Szkoły Podstawowe nr 1,2,4, Gimnazjum nr 2 oraz OSP Turek.                                                                                            

Wizyta w Wiesmoor - 1-6 X

W ramach projektu Comenius Regio "Młodzi Ratownicy bez Granic" w dniach 1-6.10.2012 r. delegacja z Polski po raz kolejny gościła w niemieckim Wiesmoor. Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe poczynania zarówno strony polskiej jak i niemieckiej. Omówione zostało funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych w obu krajach. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych przygotowanych przez niemiecką stronę: PALI SIĘ - CO ROBIĘ? - METODY GASZENIA. W pracach nad projektem skupiliśmy swoją uwagę na przygotowaniu broszurek w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim. Broszurki dotyczyły działań w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.                                                                                                                                 

 

 
Kolejna wizyta niemieckiej delegacji

W ramach projektu "Młodzi ratownicy bez granic" (Jugendliche Helfer ohne Grenzen) po raz kolejny, w dniach od 18 do 22 kwietnia, gościliśmy w naszej szkole delegację z Niemiec. Tym razem w pracy nad projektem skupiliśmy swoją uwagę na omówieniu zrealizowanych zadań. Członkowie spotkania mieli możliwość obejrzenia pokazu ratownictwa wodnego zaprezentowanego na pływalni miejskiej.                                                                                                                   

Pierwsza pomoc przedmedyczna

14 grudnia zorganizowano w naszej szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Podczas szkolenia omówiono: I. Etapy pierwszej pomocy: ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy; II. Treść wezwania pomocy: miejsce zdarzenia, co się stało, stan poszkodowanych, liczba poszkodowanych, wiek i płeć poszkodowanych; III. Zasady udzielania pierwszej pomocy: wezwać fachową pomoc, dbać o drożność dróg oddechowych, dbać o komfort termiczny oraz komfort psychiczny poszkodowanego, pozostać na miejscu zdarzenia, kontrolować oddech co 1 minutę, nie poruszać poszkodowanego bez potrzeby, nie podawać leków, nie podawać niczego do jedzenia i do picia.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość przeprowadzenia próbnej akcji ratowniczej na przystosowanym do tego typu działań fantomie.
                             

"Młodzi Ratownicy bez Granic" - wizyta druga

W dniach 13-17 listopada odbyło się spotkanie uczestników projektu "Młodzi Ratownicy bez Granic", realizowanego w ramach ogólnego, współfinansowanego ze środków unijnych, programu sektorowego COMENIUS Regio - "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Tym razem delegacja z Turku gościła z rewizytą w partnerskim mieście Wiesmoor w Niemczech, które współpracuje z miastem Turek m.in. w ramach tego projektu. Projekt służyć ma między innymi: promowaniu wśród dzieci i młodzieży świadomości publicznej i zainteresowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy, zachęcaniu do brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych, wpływaniu na rozwój wśród uczniów takich cech charakteru jak odpowiedzialność za innych, odwaga, współczucie oraz motywowaniu uczniów do udziału w młodzieżowych drużynach pożarniczych tworzonych w szkołach, a następnie do wstępowania do OSP.

Ze strony polskiej uczestnikami projektu są:

- Gmina Miejska Turek: sekretarz miasta - p. Andrzej Drzewiecki, inspektor - p. Edward Dominiak,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku: dyrektor szkoły- p. Elżbieta Pokojowa, n-l języka angielskiego - p. Magdalena Sobczak,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku: dyrektor szkoły- p. Maria Kukulska, n-l języka niemieckiego - p. Emilia Szymaniak-Majda,

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku: dyrektor szkoły - p. Zdzisława Kośla, n-l edukacji wczesnoszkolnej - p. Ewa Winkler,

- Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku: dyrektor - p. Piotr Bińkowski, n-l języka niemieckiego - p. Aleksandra Ciszewska,

- Straż Pożarna w Turku: kapitan - p. Piotr Pieśkiewicz, młodszy ogniomistrz- p. Adam Walczak.

Delegacja z Turku, składająca się z przedstawicieli ww. instytucji, została w Niemczech przyjęta niezwykle gościnnie. Przedstawiciele naszego miasta zostali zaproszeni m.in. na pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta Wiesmoor, gdzie podkreślono wagę naszych wzajemnych kontaktów, które nieformalnie trwają już od przeszło dwudziestu lat, a w sposób formalny realizowane są od prawie 10 lat. Jubileusz 10-lecia trwania umowy partnerskiej przypada w roku 2012. W trakcie spotkań roboczych grupy działającej w programie COMENIUS porównano systemy kształcenia, podjęto współpracę w sprawie wypracowywania metodologii nauczania i koncepcji pracy nauczycieli i uczniów w tematyce zapewnienia bezpieczeństwa oraz dokonano wymiany informacji nt. projektów edukacyjnych w tej dziedzinie. Każda ze stron przedstawiła swoje cele i zadania do wykonania w trakcie realizacji projektu. Goście z Polski odwiedzili m.in. ratusz, szkołę Grundschule Wiesmoor-Mitte, szkołę Kooperative Gesamtschule Wiesmoor, siedziby: Freiwillige Feuerwehr Wiesmoor - Straży Pożarnej, Die Johanniter-Unfallhilfe - Grupy Joannici Dzieło Pomocy (organizacji działającej w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej i pomocy humanitarnej) oraz DLRG - Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - organizacji ratownictwa wodnego. Odwiedzający zaznajomili się ze specyfiką zapewniania bezpieczeństwa uczniom w niemieckich szkołach a także obejrzeli sprzęt, jakim na co dzień posługują się niemieccy strażacy oraz dowiedzieli się, jak w Niemczech funkcjonuje Straż Pożarna oraz inne organizacje ratownicze. Mieli też okazję obejrzeć praktyczne ćwiczenia ratownicze.

Partnerstwa w ramach Comenius Regio dają możliwość rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, wymiany najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się.

.

 

Próbna ewakuacja

9 listopada przeprowadzona została w naszej szkole próbna ewakuacja ppoż, której celem było uświadomienie społeczności szkolnej niebezpieczeństwa związanego z wybuchem pożaru w budynku szkoły. Spraw ochrony przeciwpożarowej nie warto zaniedbywać - któż bowiem chciałby w razie pożaru zastać zamknięte wyjście ewakuacyjne, albo po prostu nie znaleźć odpowiednio oznakowanej drogi ewakuacyjnej?                                                       

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

5 października 2011 zorganizowano w naszej szkole szkolenie rady pedagogicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Działanie to realizowane jest w ramach Projektu Partnerskiego Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie". Tytuł naszego projektu to "Młodzi ratownicy bez granic". Było to pierwsze spotkanie z całego zaplanowanego cyklu szkoleń. Celem nadrzędnym spotkań jest oczywiście przeszkolenie i praktyczne ćwiczenie zachowań w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu naszemu i innych ludzi. Szkolenie prowadził doświadczony strażak, pan Piotr Pieśkiewicz, który omówił najczęściej występujące problemy spotykane w trakcie sytuacji alarmowych. Omówił drogi ewakuacji oraz zasady jej przeprowadzania. Podkreślał on fakt, że każdy z nas powinien mieć wyćwiczone zachowania, by w razie zagrożenia reagować szybko, instynktownie ale i poprawnie. Dowiedzieliśmy się, że około 80% ofiar pożarów nie ginie w płomieniach lecz poprzez zatrucie gazami. Dzięki Comenius Regio chcemy wykształcić owe prawidłowe nawyki przede wszystkim wśród młodzieży. W każdej klasie powinny zostać wyznaczone osoby, które będą pomagały nauczycielowi w trakcie ewakuacji. Jedna osoba powinna być tzw. "przywódcą", podążającym wraz z nauczycielem na przedzie kolumny, za którym ruszy reszta klasy. Kolejna osoba powinna zamykać kolumnę i upewnić się, że nikt nie został w izbie lekcyjnej. Każdy uczeń powinien dokładnie wiedzieć, dokąd należy się udać po opuszczeniu budynku szkoły. Dlatego wyznaczono boisko szkolne jako miejsce zbiórki wszystkich klas. Należy uświadamiać młodym ludziom odpowiedzialność za życie swoje i ratowników, którzy ruszają nam na pomoc. Podczas spotkania ustalono, że każdy wychowawca przeprowadzi lekcję na temat ochrony przeciwpożarowej oraz dokładnie zapozna wychowanków z drogami ewakuacji wyznaczonymi w naszej szkole. Każdy nauczyciel powinien również przypominać uczniom, jak powinni się zachowywać w trakcie opuszczania budynku.

Comenius Regio - wizyta pierwsza

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Comenius Regio "Młodzi ratownicy bez granic", w którym będziemy zajmować się pierwszą pomocą przedmedyczną, zdrowiem oraz ochroną przeciwpożarową. Po raz pierwszy bierzemy udział w projekcie Comenius Regio. W dniach 16-21 września obyło się pierwsze spotkanie - odwiedziło nas 5 osób z dobrze znanego już nam Wiesmoor w Niemczech. Byli to: pan Friedrich Völler - wiceburmistrz Wiesmoor oraz wicedyrektor Kooperative Gesamtschule Wiesmoor, Elke Bauer - dyrektorka szkoły podstawowej Wiesmoor-Mitte, Anja Heeren - wicedyrektorka szkoły, Helmut Saathoff - inicjator wszystkich projektów Comenius, koordynator projektu w Niemczech, Frank Sukatsch - nauczyciel KGS oraz członek niemieckiej grupy ratowników. Urząd Miasta Wiesmoor oraz grupa Joannici Dzieło Pomocy również biorą udział w tym przedsięwzięciu, jednak tym razem było to spotkanie głównie przedstawicieli szkół. Ze strony polskiej uczestnikami projektu są: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 2, Ochotnicza Straż Pożarna. Celem nadrzędnym jest kształtowanie w placówkach szkolnych modelu nauczania ukierunkowanego na poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi goście brali udział w obchodzonym w dniu 17 i 18 września I Festiwalu ph. "Mehofferowskie Klimaty". Grupa z Niemiec wykonała witraż z kwiatowej kompozycji, dzięki czemu mogliśmy zaobserwować, jak powstają słynne pojazdy kwiatowe prezentowane w Wiesmoor podczas Święta Kwiatów. Ponadto mogliśmy posłuchać ludowej muzyki wykonanej przez niemieckich muzyków. W trakcie wizyty omówiliśmy m.in. zagadnienia realizowane w szkołach polskich i niemieckich związane z tematyką zdrowia, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Każda ze szkół przedstawiła swoje cele i zadania na najbliższy okres realizacji projektu. W Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Gimnazjum nr 2 działają już Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które ćwiczą regularnie i biorą udział w wielu zawodach. Natomiast w Szkole Podstawowej 4 i 5 planowane jest utworzenie młodzieżowych grup ratownictwa wodnego. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest także przeprowadzenie kursu (dla uczniów i nauczycieli) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz cykliczna nauka o ochronie przeciwpożarowej. W związku z tym planowane są także dodatkowe ćwiczeniowe alarmy i ewakuacje szkół. Nasi uczniowie będą brali udział w licznych konkursach poruszających tematykę zdrowotną, przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Goście zwiedzali siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, gdzie zapoznali się ze sprzętem i specyfiką działalności straży pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Mieli też okazję zobaczyć ćwiczenia tych drużyn. Aby zrealizować wszystkie złożone cele potrzebne jest duże zaangażowanie każdego z partnerów projektu.